Theodosia

What is the meaning of the name Theodosia?

The name Theodosia is primarily a female name of Greek origin that means Divine Gift.

Feminized form of the ancient Greek Theodosius/Thodosios.

Theodosia Hamilton, daughter of U.S. statesman Alexander Hamilton. Theodosia Burr Alston, daughter of the third U.S. Vice President, Aaron Burr. Theodosia Bartow Prevost, wife of Aaron Burr.

"Dear Theodosia" is a song in the musical Hamilton by Lin-Manuel Miranda.

Silent film star Theda Bara's real name was Theodosia Goodman.

Names like Theodosia:

Tacy, Tadhg, Tasha, Tassos, Teague, Teige, Teshi, Tess, Tessa, Tex, Thaddeus, Tisha, Toki, Toshi, Tasya, Titus, Thetis, Thais, Tausiq, Taja, Tacey, Tosca, Tessica, Tocho, Texas, Tetsu, Tas, Teja, Thijs, Tykaja

Stats for the Name Theodosia

checkmark Theodosia is currently not in the top 100 on the Baby Names Popularity Charts
checkmark Theodosia is currently not ranked in U.S. births